Boekings- en annuleringsvoorwaarden

Retreats & Trainingen The Land of Now

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.

3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat of training plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft The Land of Now het recht de reservering te laten vervallen.

4. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat je ten alle tijden vrij om af te zien van het te volgen programma, of slechts onderdelen te volgen.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft je geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de geboekte retreat of training dan kan deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, mits de geboekte retreat of training aangeboden wordt op een andere datum en er plaats is.

7. Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) en/of de boeking niet naar een andere datum verplaatst kan worden, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
– Bij het annuleren van een door de deelnemer eerder verplaatste retreat: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan The Land of Now zijn doorgegeven.

9. The Land of Now heeft het recht een retreat of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door The Land of Now heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10. The Land of Now heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat of training.


MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De retreats en trainingen die The Land of Now aanbiedt zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

2. Geef voorafgaand aan een retreat of training aan als je een lichamelijke beperking hebt, of andere dingen die van belang zijn voor jou. Mogelijk kunnen we het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus.


AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan een retreat of training is geheel op eigen risico. The Land of Now is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan The Land of Now. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


HUISREGELS

1. The Land of Now is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreat of training niet toegestaan.

2. Jij bent welkom in wie jij bent. Respect en ruimte voor ieder individu, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht, nationaliteit, of ontwikkeling vormen het fundament van The Land of Now. Voor jou en voor ieder ander.

3. Je bent te gast in ons huis: een levend huis. We bieden je een veilige en welkome omgeving voor jou en de andere gasten.
Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan de locatie wordt deze op de veroorzaker verhaald.

4. Het maken van foto’s en video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat of training uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van The Land of Now en de aanwezige gasten.

5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van The Land of Now niet opvolgen, kunnen uit de retreat of training verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.

divider retraite

Filosofie - Retraite Centrum The Land of Now in Nederland